AZUD MODULAR 100 có 2 loại: bộ lọc đĩa và bộ lọc màng với công dụng lọc rác, côn trùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt trong nông nghiệp